เลือกภาษา


         กำลังการผลิต
        และเครื่องจักร

    
    กำลังการผลิตของบริษัทแสดงถึงความมีศักยภาพ
ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะหากสามารถรองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า
ได้ตามคำสั่งซื้อปริมาณมากได้ และไม่กระทบต่อ
การส่งสินค้าให้กับลูกค้าย่อมทำให้ลูกค้ามีความ
พึงพอใจ ซึ่งทางบริษัทเราเองมีเครื่องจักรที่ใช้
สำหรับรองรับการผลิตปริมาณมากและเพียงพอต่อ
การผลิตสินค้าอย่างแน่นอน บริษัทมีพนักงานที่มี
ความชำนาญ และมีการตรวจสอบดูแลเครื่องจักรให้
มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอภายใต้กระบวนการควบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Auto insertion

AOI inspection


    ทุก ๆ กระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตก่อนเสมอ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด
ในระหว่างการผลิตทำให้งานที่ผลิตออกไปไม่เสีย
หรือมีปัญหาโดยใช้ทั้งเครื่องตรวจสอบและใช้คน
ในการตรวจสอบเพื่อให้งานที่ออกไปจากกระบวน
การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกออกแบบไว้ก่อน
การผลิต เมื่อปัญหต่าง ๆถูกป้องกันไว้แล้วจึงทำให้
งานที่ออกมามีคุณภาพ ซึ่งพนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงการทำงานตามขึ้นตอนที่วิศกรที่มีความ
เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม


    นอกจากเครื่องจักรที่ใช้ภายในกระบวนการผลิตแล้ว
แล้วยังมีเครื่องทดสอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น เครื่องตรวจสอบการบรรจุสินค้าด้วย
การสั่นสะเทือนเครื่องอบไล่ความชื้น,เครื่องวัด
อุปกรณ์ 2D, 3D สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ตาม
รายการตรวจเช็ค เพื่อให้มั่นใจในสินค้าที่ผลิต
ที่มีการตรวจสอบทุกกระบวนการทุกขั้นตอน

Main facility
| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็บไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถของเครื่องจักรสารจากกรรมการผู้จัดการ | ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโครงสร้างบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป |ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ |กลุ่มลูกค้าของเรา
VISITORS :
Website counter

Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved