เลขที่ประจำตัวประชาชน         *ไม่ต้องกรอก - (ขีด) ระหว่างตัวเลขค่ะ*