skip to Main Content
Call Us: 02 740 5845 , 02 740 5881 , 02 740 5884 , 02 337 1553-67

R&D DEPARTMENT

               หน่วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของ SEC หรือร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีอยู่แล้วหรือที่กำลังจะผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการปรับปรุงคุณภาพงานที่ดีกว่าและค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่ลดลง

Back To Top