skip to Main Content
Call Us: 02 740 5845 , 02 740 5881 , 02 740 5884 , 02 337 1553-67

CLEAN ROOM

               บริการการผลิตภายในห้องควบคุมปริมาณฝุ่นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ห้องคลีนรูมของ SEC เป็นห้องคลีนรูม คลาส 100,000 มีเครื่องจักรสำหรับรองรับการผลิตที่ต้องการการควบคุม พร้อมให้บริการ รวมไปถึงมีการควบคุมดูแลโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อการผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

 

Back To Top